Výroční zpráva.cz

Výroční zpráva emitenta kotovaného cenného papíru


Legislativní náležitostí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy emitenta kotovaného cenného papíru za rok 2015 upravuje:

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“),

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a

zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 Účelem výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy je poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku (§ 118 odst. 4 ZPKT).

Výroční zpráva emitenta za rok 2015 musí obsahovat zejména:

1. účetní závěrku ověřenou auditorem, konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem (Jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu (§ 22 odst. 8 zákona o účetnictví).). (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví, § 118 odst. 3 ZPKT);

2. zprávu o auditu v plném znění (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví, § 118 odst. 3 ZPKT);

3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

5. textovou část obsahující náležitosti podle § 21 zákona o účetnictví a informace podle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT, kam patří především informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období v rozsahu údajů uváděných v prospektu (§ 118 odst. 4 písm. a) ZPKT) a další informace v zájmu naplnění funkce výroční zprávy definované v § 118 odst. 4 ZPKT.

Výše uvedený přehled je nutné považovat za minimální, tzn., pokud existují informace, které jsou potřebné k naplnění účelu výroční zprávy a které nebudou obsaženy v tomto přehledu, je emitent povinen uvést ve výroční zprávě též tyto informace.

Požadované informace je vhodné ve výroční zprávě uvádět pouze jednou bez ohledu na umístění dané informace ve výroční zprávě (např. pokud již byla informace uvedena v příloze k účetní závěrce, není třeba ji znovu uvádět na jiném místě výroční zprávy).

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od způsobu vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.


Výroční zpráva neemitenta kotovaného cenného papíru


Legislativní náležitostí výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti za rok 2015 upravuje:

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“)

zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem výroční zprávy, kterou jsou účetní jednotky povinny vyhotovit, je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení (§21 odst. 1 zákona o účetnictví).

 Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně:

1. Účetní závěrku ověřenou auditorem (§21 odst. 4 zákona o účetnictví), případně i konsolidovanou účetní závěrku (viz. § 22 zákona o účetnictví);

2Zprávu o auditu v plném znění (§ 21 odst. 4 zákona o účetnictví);

3. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (§ 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

4. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (§ 436 Zákona o obchodních společnostech a družstvech);

5. Finanční a nefinanční informace dle §21 odst. 2 zákona o účetnictví

a)   o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1,
b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí,
f) požadované podle zvláštních právních předpisů.
 

Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést dle §21 odst. 3 zákona o účetnictví ve výroční zprávě také informace o:

a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a
b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od záměrů vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.