Co požaduje legislativa

Výroční zpráva emitenta kotovaného cenného papíru za rok 2016

Co se týče přípravy výročních zpráv a konsolidovaných výročních zpráv, ukládá legislativa České republiky emitentům kotovaných cenných papírů řadu povinností. Účelem je poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta za uplynulé účetní období a také o vyhlídkách budoucího vývoje. Proto musejí obě zprávy obsahovat nespočet náležitostí, které jsou zakotveny v následujících zákonech:

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“),
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a
 • zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výroční zpráva emitenta za rok 2016 musí obsahovat zejména:

 1. účetní závěrku ověřenou auditorem, konsolidovaná výroční zpráva musí obsahovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem (jsou-li obsahem konsolidované výroční zprávy i všechny informace o konsolidující účetní jednotce, které musí obsahovat její výroční zpráva, nemusí dotčená účetní jednotka vyhotovovat tuto zprávu);
 2. zprávu o auditu v plném znění;
 3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 5. textovou část obsahující informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé účetní období a další informace v zájmu naplnění funkce výroční zprávy definované zákonem.

Výše uvedený přehled je nutné považovat za minimální, tzn., pokud existují informace, které jsou potřebné k naplnění účelu výroční zprávy a které nebudou obsaženy v tomto přehledu, je emitent povinen uvést ve výroční zprávě též tyto informace.

Požadované informace je vhodné ve výroční zprávě uvádět pouze jednou bez ohledu na umístění dané informace ve výroční zprávě (např. pokud již byla informace uvedena v příloze k účetní závěrce, není třeba ji znovu uvádět na jiném místě výroční zprávy).

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od způsobu vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.

 

Výroční zpráva neemitenta kotovaného cenného papíru

Legislativní náležitosti výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti za rok 2016 upravuje:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem výroční zprávy, kterou jsou účetní jednotky povinny vyhotovit, je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně:

 1. účetní závěrku ověřenou auditorem, případně i konsolidovanou účetní závěrku;
 2. zprávu o auditu v plném znění);
 3. zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 4. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 5. finanční a nefinanční informace
 • o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy,
 • o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
 • o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 • o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
 • o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí,
 • požadované podle zvláštních právních předpisů.

Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá investiční instrumenty, případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také informace o:

 • cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a
 • cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.

 

Přesný obsah výroční zprávy se odvíjí přímo od podnikatelské činnosti emitenta a také od záměrů vlastní propagace. V případě zájmu o zpracování obsahu či poskytnutí poradenství při jeho tvorbě nás prosím kontaktujte zde.

Chci zpracovat výroční zprávu

 
ENTRE s.r.o.
Chodovecké nám. 8/324
141 00 Praha 4